Prisbelönta

Prisbelönta verk i tävlingen över ett minnesmärke över president Mauno Koivisto


Första pris
Välittäjä (Förmedlaren)

Kirsi Kaulanen

Första pris
Välittäjä ( Förmedlaren)

Länk till verket

Det föreslagna minnesmärket är placerat på båda sidorna av den gång som löper genom Lilla parlamentets park. Dess material, polerat rostfritt stål, speglar den förbipasserande och omgivningen som en del av verket. Verket placerar åskådaren mellan två tankevärldar. Därmed återspeglar den Finlands geografiska ställning mellan öst och väst och president Mauno Koivistos roll som en skapare av samarbete.

läs mer

Välittäjä (Förmedlaren) ger en ny, lättare skepnad åt traditionella presidentminnesmärken. Det rumsliga och interaktiva verket ger uttryck för dagens samtidskonst och är ett intressant tillskott till fältet för offentlig konst och till stadsbilden. Verket är unikt också internationellt sett.

Belysningen är en viktig del av verket. Det rörliga och vid behov färgade ljuset ger otaliga möjligheter att lyfta fram verkets skulpturala former under den mörka tiden av året, eftersom den polerade stålytan är mycket ljusreflekterande.

I vidareutvecklingen av förslaget till minnesmärke bör man säkerställa konstruktionernas hållfasthet och bevara det lätta intryck som verket ger.


Andra pris
Hitaalla tiellä (På väg i sakta mak)

Matti Vesanen

Andra pris
Hitaalla tiellä (På väg i sakta mak)

Länk till verket

Verket tar parkrummet i besittning med fyra olika element: en staty som föreställer den promenerande presidenten Mauno Koivisto, en bronsport, en granitgång och en rund fontän. Kombinationen av traditionell skulpturkonst och mer begreppsmässig installationskonst fungerar bra i Lilla parlamentets park.

läs mer

Den långa granitgången vid parkens kant avbildar president Koivistos utrikespolitiska resa mot Europeiska unionen, som symboliseras av den runda fontänen. Bronsporten, som president Koivisto har trätt igenom, markerar en brytningspunkt: omvälvningen i Europa, det kalla krigets slut och Finlands beslut att ansöka om medlemskap i EU.

President Koivistos gestalt gjuten i brons är skickligt skulpterad. Hans karaktäristiska hållning och gångstil har förevigats i verket på ett lyckat sätt. Att skulpturen står i fotgängarnivå utan fundament är ett uttryck i tiden och gör det möjligt att gå i bredd med presidenten. Detta passar bra ihop med Mauno Koivistos karaktär som hela folkets president och som den första statschefen i Finland med arbetarklassbakgrund.

Den rektangulära porten präglas av formfulländad spänstighet. President Mauno Koivistos namn finns graverat i granitgången. I fråga om expressivitet hamnar verket dock i skuggan av vissa andra förslag som tydligare representerar dagens formspråk. Verket är ändå tilltalande och reflekterar på ett lyckat sätt president Koivistos karriär.

Tredje pris
Sillanrakentaja (Brobyggare)

Pauno Pohjolainen

Tredje pris
Sillanrakentaja (Brobyggare)

Länk till verket

Verket tolkar president Mauno Koivistos livsverk som brobyggare mellan öst och väst, mellan olika samhällsklasser och mellan arbetsgivare och arbetstagare. Konstnären har velat lyfta fram den byggare och idkare av hobbyarbete som han värdesätter i president Mauno Koivisto.

läs mer

Utförandet av verket har planerats på ett exemplariskt sätt och konstnären har fäst förtjänstfull uppmärksamhet vid att utveckla det omgivande rummet och parken. Verket och dess omgivning bildar en fin rumslig helhet som gör parken mer enhetlig och förenar den på ett förträffligt sätt med de byggnader och den växtlighet som omringar den. 

Den befintliga fontänen tas in som en del av verket genom en skulptural bro som kröker sig över den. På så sätt bildar de organiska och dynamiska vattenstrålarna i bassängen en fin motpart till den stabila och kantiga skulpturen.

Skulpturen består av löst sammanfogade kubiska metallelement av olika storlek. Inne i brokonstruktionen finns det öppningar som ger luft och lyft åt verket som i övrigt är något tungt och massivt. 

Hederspris


Fundeerauksia
(Funderingar)

Markus Kåhre

Fundeerauksia
(Funderingar)

Länk till verket

Att ta sig en funderare, något som var typiskt för president Koivisto, har inspirerat många deltagare i tävlingen. Att fundera, alltså att tänka, grubbla och reflektera, är utgångspunkten också för detta verk. Den rumsliga dispositionen av skulpturen öppnar nya perspektiv för åskådaren. 

läs mer

Verket är placerat på båda sidor av den gång som löper genom Lilla parlamentets park. Det består av höga polerade stålstolpar och på balkarna mellan dem öppnar de reflekterande ytorna nya utsikter både in i betraktaren och i miljön. Samtidigt hänvisar verket till de komplicerade världspolitiska händelser som utgjorde en del av Koivistos arbetsfält. 

Förslaget har endast en svag koppling till president Mauno Koivisto. Det är dock en ny tolkning av ett minnesmärke över en president. Det interaktiva verket upptar en stor del av området och inbjuder åskådaren att röra sig i parken. Minnesmärket öppnar vyer som växlar under olika tider på dygnet, under olika årstider och under olika ljussättning och väderförhållanden.

Sanat
(Ord)

Nestori Syrjälä

Sanat (ord)

Länk till verket

Verket Sanat (Ord) består av flera element: stenar, en bassäng och vatten som stiger och sjunker några gånger om dagen. Som namnet beskriver är det centrala elementet i verket Sanat (Ord) de ord som finns graverade på runda, röda granitstenar.  

läs mer

Orden i verket är sådana som president Koivisto ofta använde och som beskriver hans tankegångar. Språket var det viktigaste verktyget för president Koivistos tänkande och samhälleliga verksamhet. 

Det skenbart anspråkslösa och minimalistiska verket skiljer sig från sedvanliga offentliga monument genom att det är lätt åtkomligt och interaktivt. Den som tar del av verket kan leta fram en graverad sten bland stenarna och ta den med sig som ett minne. På detta sätt utvidgas verket till något större än ett sedvanligt minnesmärke.

Kanten av verket är försett med president Mauno Koivistos namn. Visuellt sett är verket vackert och det finner naturligt sin plats i omgivningen. Bassängen med stenarna skapar en utmärkt plats för att stanna upp och fundera på innebörden av orden.

Verkets utmaningar är dess begränsade livscykel samt dess underhåll och funktion under olika årstider.

Satamajätkä fundeeraamassa (Hamnkille som funderar)

Anssi Pulkkinen

Satamajätkä fundeeraamassa (Hamnkille som funderar)

Länk till verket

Verket representerar samtida monumentalkonst och är en hyllning till president Koivistos tänkande. En av utgångspunkterna har varit president Mauno Koivistos år som hamnarbetare. Den monumentala skulpturen består av korsverk av galler som liknar hamnlyftkranar.

läs mer

Verkets mångdimensionella form anspelar på den komplexa miljö där statsmannen och politikern verkade. Intrycket av konstverket är lätt och stabilt, luftigt och robust. Formen av ett nät ger ett intryck av rörelse och är en hänvisning till digital konst. Verkets värdighet accentueras av dess proportioner och den till färgen varma, polerade ytan av brons. I verket beskrivs funderingar och reflektion som aktiv verksamhet som söker lösningar.

Verket fyller inte den plats som den är avsedd för på bästa möjliga sätt. Men det bär på en lysande humor: tanken tar fart, får vingar och frigör sig från virrvarret. Verket för också en intressant dialog med Lilla parlamentets arkitektur.Allmän utvärdering

Den konstnärliga nivån i tävlingen var hög. Sammanlagt godkändes 110 av de inlämnade tävlingsförslagen. Mångfalden i verken vittnar om rikedomen i dagens konst och juryn anser det vara viktigt att president Mauno Koivistos minnesmärke främjar skulptur- och installationskonsten.

Mångformigheten och personligheten i tävlingsförslagen och vardagstematiken i många av verken berättar om vilken betydelse president Mauno Koivisto har haft för finländska konstnärer personligen. Detta avspeglar sig i konstnärernas tolkningar av förebilden för formgivningstävlingen.

I vissa tävlingsbidrag har möjligheterna att omforma Lilla parlamentets park även i större utsträckning tagits väl till vara. I dessa fall kan minnesmärket bestå av flera rumsliga element som breder ut sig i området. Största delen av bidragen är dock konstföremål som låter bli att utnyttja denna konstnärliga potential.

I de bästa förslagen bildar minnesmärket ett rum eller en serie av rum där man kan se verket på avstånd, komma närmare det och rentav gå igenom det, alla källor till väl genomtänkta upplevelser. 

Tävlingen fick också in förslag som på ett insiktsfullt sätt tar vara på konstens tidsmässiga och interaktiva dimension. Många av förslagen återspeglar dock svårigheten med att förnya traditionen av presidentminnesmärken.

Juryn vill inte framföra värdeomdömen om olika konstriktningar, stilar eller sätt för konstnärligt uttryck. Därför har juryn beslutat att belöna tävlingsbidrag av mycket olika slag.